ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ happylife.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

 

Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез happylife.bg

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на информационната платформа happylife.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД София бул. Джавахарвал Неру №29  BG203840428, телефон за контакт: +359 89 4444175.

 

  1. Определения на термините използвани в текста на общите условия:

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител: е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребителско име: е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола: е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителският профил: е обособена част от уебсайта www.happylife.bg съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база централния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, обявена в британски паундове. Цената на доставката се трансформира в български левове на база централния курс на БНБ в деня на подаването на заявката.

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаващ своята идентификация и индивидуализация.

 

  1. Описание

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн happylife.bg, предоставя на потребителите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни доставки и козметика с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, потребителя следва по долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, потребителят следва само стъпките касаещи поръчката.

Сайта осъществява контакт между потребители и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от потребителя стока,

  1. Стъпки

В онлайн платформата потребителски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен потребителски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрестри имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация потребителят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 

 

  1. Права и задължения на потребителите

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата потребителите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428.

  1. Защита на личните данни

А. Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428, е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия,потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428, има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (маркирането на чекбокс „приемам”) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

  1. Поръчка
  2. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез happylife.bg са цени без цена за доставката. Цената за доставка се определя отделно при осъществяването на поръчката.

 

  1. Стъпки, през който потребителят трябва да премине за да направи валидна поръчка

 

  1. Правила за поръчка: Договорът сключен между потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:

- EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, Банков път и кредитни карти

- при доставка на точен адрес;

- при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на happylife.bg.

 

  1. Доставка

 

  1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса на Ми Трейд Груп ЕООД, София, жк Люлин бул. Джавахарвал Неру 29, BG 203840428

  2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като потребителят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.
  3. Срок на доставката: Доставките се извърш